ยกนิ้ว! ข้าวอินทรีย์เลิงนกทา ปลอดภัยไร้สารพิษ ได้คุณภาพมาตรฐาน

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เร่งขับเคลื่อนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตข้าวปลอดสารพิษ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีการพัฒนาเกษตรกร เพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ จ.ยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรทำนาปลูกข้าว สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เข้าไปขับเคลื่อนเกษตรกร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยที่ผ่านมามีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนปัจจัยในการผลิต แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ และอีกส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเกิดความตื่นตัวมากในเรื่องกระแสเกษตรอินทรีย์ เพราะรู้และทราบดีว่าทำเกษตรและใช้สารเคมีแล้ว จะเกิดผลกระทบในเรื่องของสุขภาพของตนเอง ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

นายสำรอง อำพนพงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กล่าวว่า พื้นที่ของตนนั้นมี 31 ไร่ ปลูกข้าว 28 ไร่ เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกข้าวเหนียว กข 6 อีก 7 ไร่ ปลูกมาหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ไม่เผาตอซัง จนมีอินทรีย์วัตถุในดินสะสมพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้ดินมีชีวิต และลดใช้สารเคมี จนสามารถตัดขาดจากสารเคมีไปโดยปริยายเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว รายได้จากการขายข้าวแต่ละปีจำนวน 110,000 บาท หักต้นทุนออกแล้วเหลือประมาณ 70,000 บาทต่อปี จำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์แปรรูป และขายให้ทางโรงสี ส่วนข้าวเหนียวจะเก็บไว้บริโภค พื้นที่ในสวนก็สามารถปลูก มะนาว มะม่วง มัลเบอร์รี่ พุทรา มะละกอ อ้อยอินทรีย์ ใช้คั้นน้ำจำหน่ายในชุมชน และขายพันธุ์ไม้ กิ่งตอน นี่จึงเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ มีการร่วมด้วยช่วยกันภายในกลุ่ม มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นผลผลิตข้าวต้องปลอดสารพิษ มีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และมีตลาดรองรับในส่วนของการขายแบบเมล็ดพันธุ์ และแปรรูป ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เร่งดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในระดับหมูบ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรในพื้นที่และระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สนับสนุนและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และนำวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาทำปุ๋ยหมักใช้เอง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งในการผลิตข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกร ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงหลังเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆ ที่เป็นอินทรีย์นอกเหนือจากการปลูกข้าว เพื่อให้มีความหลายทางการเกษตร จะเห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถยืนหยัด อยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยสองมือและแรงกำลัง ที่อยากจะพัฒนาข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทา ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทานั้น เป็นข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษอย่างแน่นอน.

CR : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1623760

About the Author: batguano100

Leave a Reply