ส.ป.ก.เดินหน้าพัฒนานักส่งเสริมยกระดับเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่รับฟังการเสวนาและบรรยายสรุป หลักสูตรการพัฒนาทักษะการรับรองระบบการประเมิณการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตรวจแปลง การสรุปผล และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณ 25 ราย ณ โรงแรมกระดังงา บูติค อินน์ ตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นางสาวฐิพาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายวินัย จะระนิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานและสรุปแนวทางดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ได้ให้นโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนานักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ต่อมาเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และพบปะกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนศิริ บ้านโนนสำราญ บ้านหนองตลาด และร่วมกิจกรรมดำนาต้นเดี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ แปลงโรงเรียนเกษตรกรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนศิริ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางสมยงค์ โทนะพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู กล่าวต้อนรับ

จากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตรของ นายบัวผัน กุนรา ปราชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน) ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วย.

cr:https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1616730

About the Author: batguano100

Leave a Reply