ทำปุ๋ย

10

ก.ย.

การทำปุ๋ยหมักด้วยพด.1

การทำปุ๋ยหมักโดยใช้พด 1 ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง หมอกควันที่เกิดจากการเผาต...

5

ก.ย.

มาทำ ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ใช้เองแบบง่าย ๆ

ในครัวเรือนและร้านอาหารมักมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากการบริโภคและจำหน่ายมาก...