เกษตรอินทรีย์

22

ต.ค.

ยกนิ้ว! ข้าวอินทรีย์เลิงนกทา ปลอดภัยไร้สารพิษ ได้คุณภาพมาตรฐาน

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เร่งขับเคลื่อนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์...

22

ต.ค.

รองอธิบดีพด. ติดตามงานเกษตรอินทรีย์โคราช พร้อมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อม ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงพื้นที่ อ....

22

ต.ค.

ส.ป.ก.เดินหน้าพัฒนานักส่งเสริมยกระดับเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร...