เกษตรอินทรีย์

ยกนิ้ว! ข้าวอินทรีย์เลิงนกทา ปลอดภัยไร้สารพิษ ได้คุณภาพมาตรฐาน

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เร่งขับเคลื่อนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตข้าวปลอดสารพิษ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต

นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีการพัฒนาเกษตรกร เพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ จ.ยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรทำนาปลูกข้าว สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เข้าไปขับเคลื่อนเกษตรกร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยที่ผ่านมามีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนปัจจัยในการผลิต แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ และอีกส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเกิดความตื่นตัวมากในเรื่องกระแสเกษตรอินทรีย์ เพราะรู้และทราบดีว่าทำเกษตรและใช้สารเคมีแล้ว จะเกิดผลกระทบในเรื่องของสุขภาพของตนเอง ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม

นายสำรอง อำพนพงษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กล่าวว่า พื้นที่ของตนนั้นมี 31 ไร่ ปลูกข้าว 28 ไร่ เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกข้าวเหนียว กข 6 อีก 7 ไร่ ปลูกมาหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ไม่เผาตอซัง จนมีอินทรีย์วัตถุในดินสะสมพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้ดินมีชีวิต และลดใช้สารเคมี จนสามารถตัดขาดจากสารเคมีไปโดยปริยายเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว รายได้จากการขายข้าวแต่ละปีจำนวน 110,000 บาท หักต้นทุนออกแล้วเหลือประมาณ 70,000 บาทต่อปี จำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์แปรรูป และขายให้ทางโรงสี ส่วนข้าวเหนียวจะเก็บไว้บริโภค พื้นที่ในสวนก็สามารถปลูก มะนาว มะม่วง มัลเบอร์รี่ พุทรา มะละกอ อ้อยอินทรีย์ ใช้คั้นน้ำจำหน่ายในชุมชน และขายพันธุ์ไม้ กิ่งตอน นี่จึงเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ มีการร่วมด้วยช่วยกันภายในกลุ่ม มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นผลผลิตข้าวต้องปลอดสารพิษ มีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และมีตลาดรองรับในส่วนของการขายแบบเมล็ดพันธุ์ และแปรรูป ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เร่งดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในระดับหมูบ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรในพื้นที่และระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สนับสนุนและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และนำวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาทำปุ๋ยหมักใช้เอง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งในการผลิตข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกร ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงหลังเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆ ที่เป็นอินทรีย์นอกเหนือจากการปลูกข้าว เพื่อให้มีความหลายทางการเกษตร จะเห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถยืนหยัด อยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยสองมือและแรงกำลัง ที่อยากจะพัฒนาข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทา ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ข้าวอินทรีย์วิถีเลิงนกทานั้น เป็นข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษอย่างแน่นอน.

CR : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1623760

รองอธิบดีพด. ติดตามงานเกษตรอินทรีย์โคราช พร้อมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อม ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงพื้นที่ อ.สูงเนิน โคราช ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พร้อมมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำอำเภอสูงเนิน ของนายวรายุส แฉ่งสูงเนิน บ้านดอนกอก หมู่ที่ 6 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 13 ไร่ จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายที่โรงพยาบาลสูงเนิน และมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS บ้านหนองบัวลี หมู่ที่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว และหอมแดงอินทรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ รองอธิบดี ได้ให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้รู้จักดินและสามารถใช้ที่ดินของตนเองได้อย่างเหมาะสม.

CR : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1607015

ส.ป.ก.เดินหน้าพัฒนานักส่งเสริมยกระดับเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่รับฟังการเสวนาและบรรยายสรุป หลักสูตรการพัฒนาทักษะการรับรองระบบการประเมิณการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การตรวจแปลง การสรุปผล และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ให้สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณ 25 ราย ณ โรงแรมกระดังงา บูติค อินน์ ตำบลสิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางนภัสวรรณ ก้องเอกภพ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นางสาวฐิพาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายวินัย จะระนิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานและสรุปแนวทางดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ได้ให้นโยบายและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนานักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถและสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

ต่อมาเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และพบปะกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนศิริ บ้านโนนสำราญ บ้านหนองตลาด และร่วมกิจกรรมดำนาต้นเดี่ยวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ แปลงโรงเรียนเกษตรกรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนศิริ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นางสมยงค์ โทนะพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู กล่าวต้อนรับ

จากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตรของ นายบัวผัน กุนรา ปราชญ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน) ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วย.

cr:https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1616730